02 March 2010

Rasul Bersifat Insan

BY Fath_n!e$@ IN No comments


Mengapa Rasul Bersifat Insan?
Oleh: Dr Mohd Asri Zainul Abidin

Antara asas penting dalam keimanan kepada para nabi a.s adalah beritikad atau berkeyakinan penuh bahawa mereka manusia dan bersifat dengan sifat-sifat ke manusiaan atau ciri-ciri keinsanan (tabai’ basyariyyah). tidak bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan atau malaikat, atau makhluk super power yang berlainan dari insan yang bersifat manusia.

Banyak pengikut agama cenderung untuk mensifatkan tokoh agama atau pengasas agama mereka dengan ciri-ciri ketuhanan atau malaikat atau super power bagi menggambarkan kehebatan tokoh atau pengasas agama berkenaan. Namun Islam tidak demikian. Nabi Muhammad dan sekelian para nabi disifatkan oleh al-Quran dengan ciri-ciri manusia seperti mana manusia lain, cumanya mereka ditabalkan menjadi rasul atau nabi, diberi wahyu dan kadang-kala diberi pertolongan dengan ayat atau mukjizat dalam keadaan yang getir.
Pun begitu dalam sepanjang sejarah para nabi, ada dalam kalangan mereka yang dibunuh, diseksa, dicederakan, dizalimi dan berbagai-bagai derita yang lain yang selalu menimpa para pejuang. Mereka tidak digambarkan kebal, atau atau boleh terbang, atau sentiasa dapat menghadirkan perkara-perkara pelik sehingga m anusia beri m an kerana ketakutan kepada m ereka. Jika ada pun pertolongan Allah yang disebut ‘ayat’ atau m ukjizat, perkara tersebut bukannya selalu dan ia sentiasa pula akan dikaitkan dengan kebesaran Allah, bukan kekuatan diri m ereka sendiri.

Iktikad atau keyakinan ini diwajibkan oleh al-Quran dan al-Sunnah untuk seorang muslim tanamkan dalam keimanan mereka. Fir m an Allah: ( m aksudnya)
Katakanlah (wahai Muha m m ad): “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya”.(Surah al-Kahf: 110).

Fir m an Allah lagi: ( maksudnya)
Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat m enolak m udarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jika aku m engetahui perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan m engumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang m endatangkan faedah dan (tentulah) aku tidak diti m pa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah (Pesuruh Allah) yang memberi amaran (bagi orang-orang yang ingkar) dan m e m bawa berita ge m bira bagi orang-orang yang beri m an”.(Surah al-Anfal: 188).

Juga fir m anNya: ( m aksudnya)
“Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum mu, dan Kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang Rasul untuk m endatangkan sesuatu m ukjizat m elainkan dengan izin Allah. Tiap-tiap satu te m poh dan waktu ada baginya ketetapan” (Surah al-Ra’d: 38).

Banyak lagi nas-nas al-Quran yang menegaskan hal ini. Walaupun ciri-ciri keinsanan rasul ini telah menyebabkan sesetengah penentang rasul mengkritik m ereka kerana mereka mempunyai sifat dan kehidupan yang sama dengan manusia biasa. Para penentang pula membayangkan para rasul dengan segala keajaiban. Al-Quran merakamkan kritikan mereka.

Firman Allah: ( maksudnya)
“Dan mereka berkata: “Kenapa dengan Rasul ini ? dia m akan m inu m dan berjalan di pasar-pasar (seperti m anusia yang lain)? Sepatutnya diturunkan m alaikat kepadanya, supaya m alaikat itu turut m e m beri peringatan dan a m aran bersa m a-sa m a dengannya” (Surah al-Furqan: 7).
Namun, Allah membantah cara fikir mereka ini dengan menjawab: Katakanlah (wahai Muha m m ad):
“Kalau ada di bu m i, m alaikat yang berjalan serta tinggal mendiam nya, tentulah kami akan turunkan kepada mereka dari langit, malaikat yang menjadi rasul”.(Surah al-Isra’: 95).

Mengapakah al-Quran m enekankan ciri ini? De m ikian juga m engapakah Rasulullah s.a.w sentiasa m enekan asas akidah ini? Sebabnya yang uta m a, de m i m e m elihara tauhid atau akidah kepada Allah supaya hanya Dia Yang Maha Berkuasa dan layak untuk dise m bah. Manusia apabila tidak dikawal oleh akidah sebegini akan m engheret m ereka m e m uji dan m engagungkan para rasul m elebihi batasan yang sepatutnya.

Lihat apa yang berlaku kepada Nabi Isa bin Marya m a.s Kepercayaan atau pujian yang berlebihan membawa m ereka menyangkatnya m enjadi anak Tuhan. De m ikian sesetengah aliran tarekat kerohanian yang m ela m paui batas dala m m e m uji guru atau ‘tok syeikh’. Sikap berlebih-lebihan m e m uji itu telah m e m bawa m engagungkan guru atau syeikh m elebihi tahap nabi, bahkan m ensifatkan guru m ereka dengan sifat-sifat ketuhanan seperti m engetahui yang ghaib dan seu m pa m anya.

Bahkan lebih buruk lagi m engheret m ereka m e m ohon hajat dan doa dari syeikh m ereka sebagai perantaraan dengan Allah, bukan lagi hanya m e m ohon kepada Allah. Sehingga ada yang apabila ti m bul hajat dala m akan m e m anggil na m a wali itu dan ini. Sehingga na m a dan gambaran wali atau syeikh m ereka itu lebih m endahului jiwa m ereka apabila ti m bul sesuatu hajat, bukan lagi Allah s.w.t.

Malangnya, ada dala m kalangan m ereka yang m enjustifikasikan hal itu dan m enyatakan itu disuruh oleh Ahlus Sunnah wal Ja m aah, bahkan itu sebenarnya ajaran Ahbash dan tarekat-tarekat yang m e m uja kubur. Jika para wali itu m asih hidup pun m ereka akan m enentang hal ini.

Rasulullah s.a.w sendiri dala m hadis baginda daripada Ibn ‘Abbas:
“Bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi s.a.w: “Apa yang Allah dan engkau kehendaki”. Maka baginda bersabda kepadanya: “Apakah engkau m enjadikanku sekutu Allah, bahkan (katakan) : apa yang hanya Allah kehendaki”. (Riwayat Ah m ad dinilai sahih oleh al-Albani).
Baginda juga m engingatkan kita:
“Jangan ka m u m e m ujiku berlebihan seperti Kristian berlebihan m e m uji Isa bin Marya m . Aku hanya seorang ha m ba Allah. Katakanlah: “Ha m ba Allah dan rasulNya” (al-Bukhari).

Perkara yang kedua, jika rasul itu bersifat dengan sifat ketuhanan atau m alaikat, bagai m ana m ungkin m anusia biasa m a m pu m encontohi m ereka, sedangkan m ereka dihantar untuk m enjadi contoh teladan yang baik kepada m anusia. Maka, tiadalah suri teladan dala m m akan- m inu m , perhubungan sua m i isteri, teladan ketika ge m bira, ketika sedih, ketika m arah, ketika lapar, ketika sakit, ketika ditindas dan berbagai lagi. Ini akan m enjadi alasan untuk m anusia tidak m encontohi rasul dan m enyatakan bahawa kehidupan beraga m a yang diajar oleh para rasul itu tidak praktikal untuk dia m alkan oleh m anusia biasa. Alasan m ereka kerana ciri-ciri fizikal yang di m iliki oleh para rasul itu tidak sa m a dengan m anusia biasa.
Hingga mukjizat yang diberikan kepada para rasul itu pun bukan m uncul dala m setiap keadaan. Dala m banyak keadaan para rasul m enghadapi perjuangan m ereka dengan segala usaha dan ikhtiar insani dan bertawakkal kepada Allah. Bacalah Surah Yusuf, lihat bagai m ana tribulasi yang dihadapi oleh Nabi Ya’kub dan Yusuf. Mereka berusaha keluar daripada ranjau kehidupan itu dengan m enerusi proses perjalanan kehidupan seperti m ana insan yang lain. Cu m anya, kita dapat m elihat kesungguhan, tawakkal dan kei m anan kepada Allah yang sungguh indah.
Nabi Muhammad s.a.w sendiri pernah dilontar sehingga cedera di Taif, dan cedera dala m peperangan Uhud. Batu-batu yang dilontar di Taif tidak bertukar m enjadi ta m ar, dan pedang yang dihunuskan dalam peperangan menentang baginda tidak pula menjadi roti. Bahkan ada para nabi yang dibunuh oleh Bani Israil. Kese m ua itu m enutup ruang untuk m anusia m engelakkan diri dari m engikuti jejak para nabi atas alasan m ereka ‘super power’ atau tidak serupa dengan kita.

Kata al-Syeikh ‘Ali al-Tantawi ketika m engulas sifat-sifat para rasul a.s.:
Para rasul kesemuanya manusia. Mereka dilahirkan seperti mana dilahirkan manusia, mereka mati seperti m ana m anusia m ati, m ereka sakit dan sihat seperti m ana m anusia sakit dan sihat. Mereka tidak berbeza dengan manusia pada bentuk tubuh badan dan anggota, tidak pada perjalanan darah dan pergerakan jantung. Mereka makan dan minum seperti mana manusia makan dan minum . Tidak pada mereka sedikit pun unsur uluhiyyah (ketuhanan), kerana ketuhanan untuk Allah semata. Namun mereka adalah m anusia yang telah diwahyukan kepada mereka” (Ali al-Tantawi, Ta’rif ‘Ambi din al-Islam , m .s. 161, Mesir: Dar al-Wafa).
Lebih daripada itu kita lihat Allah jadikan mukjizat terbesar Nabi Muhammad s.a.w ialah al-Quran. Ini kerana baginda adalah nabi yang terakhir. Al-Quran akan berterusan sehingga Kiamat, sedang mukjizat yang mempunyai kaitan dengan fizikal seseorang tidak akan dapat disaksikan lagi dengan ketiadaannya. Mukjizat tongkat Musa sudah tidak dapat disaksikan lagi. Begitu juga mukjizat Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah sudah tiada lagi.
Namun, ajaiban al-Quran terus disingkap dari zaman ke zaman. Maka, hendaklah para pendakwah dalam menceritakan tentang kerasulan m enegaskan tentang ciri keinsanan Nabi Muha m m ad s.a.w dan kesinambungan mukjizat al-Quran. Fokuslah mukjizat al-Quran yang terus mencerahkan akal dan menegakkan hujah kebenaran. Mukjizat lain, sekadar hanya menjadi riwayat sahaja.
p/s --->sekadar berkongsi pengetahuan dan ilmu dengan apa yang telah aku baca.....semoga penulisan ini, dapat menambahkan ilmu kalian..wallahualam...
 

Reactions:

0 comments: